Trả lời thực hành 2 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không? Vì sao?

a) \(\frac{{ - 8}}{{15}}\) và \(\frac{{16}}{{ - 30}}\);

b) \(\frac{7}{{15}}\) và \(\frac{9}{{ - 16}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau, viết là \(\frac{a}{b}\) = \(\frac{c}{d}\) nếu a.d= b. c.

Lời giải chi tiết

a) Cặp phân số \(\frac{{ - 8}}{{15}}\) và \(\frac{{16}}{{ - 30}}\) bằng nhau, vì -8.-30 = 15.16

b) Cặp phân số \(\frac{7}{{15}}\) và \(\frac{9}{{ - 16}}\)  không bằng nhau vì \(7.( - 16)\; \ne 15.9\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu