Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình a và Hình b dưới đây:

a) Nếu Hình a minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{6}{8}\) thì Hình b minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số nào?

b) Từ hai phân số bằng nhau được minh hoạ ở Hình a, hãy so sánh tích 3.8 với tích 4.6. Tương tự, với Hình b, sẽ so sánh các tích nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Phân số biểu thị = số ô màu xanh/tổng số ô

b) Nhân tử của phân số thứ nhất với mẫu của phân số thứ hai, mẫu của phân số thứ nhất với tử của phân số thứ hai.

Lời giải chi tiết

a) Hình b minh họa cho sự bằng nhau của hai phân số \(\frac{4}{{10}}\) và \(\frac{2}{5}\).

b) Tích 3.8 = 4.6. Với hình b, ta có 4.5 = 10.2 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu