Trả lời hoạt động khám phá 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thương của phép chia – 6 cho 1 là \(\frac{{ - 6}}{1}\) và cũng viết thành phân số . Nêu ví dụ tương tự.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi số nguyên n có thể coi là phân số \(\frac{n}{1}\) (viết \(\frac{n}{1}\)= n). Khi đó số nguyên n được biểu diễn ở dạng phân số \(\frac{n}{1}\).

Lời giải chi tiết

Ví dụ: \(\frac{{12}}{1};\,\,\frac{{ - 32}}{1};\,\,\frac{{ - 41}}{1}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu