Trả lời Luyện tập 1 trang 70 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Thực hiện các phép nhân sau: a) (-12) . 12;               b) 137.(-15)

2. Tính nhẩm: 5 .(-12).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(m,{\rm{ }}n\; \in {\mathbb{N}^*}\)thì:  m.(-n) = (-n). m = -(m .n).

Lời giải chi tiết

1) a) (-12).12 = -(12.12) = -144      

    b) 137.(-15) = -(137.15) = - 2 055

2) 5.(-12) = -(5.12) = -60-


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên