Trả lời Câu hỏi trang 71 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính a(b + c) và ab + ac khi a = -2, b = 14, c = -4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của a, b, c vào biểu thức cần tính.

Lời giải chi tiết

Với a = -2, b = 14, c = -4 ta có:

a(b + c) = (-2).[14 + (-4)] = (-2).10 = -20

ab + ac = (-2).14 + (-2).(-4) = -28 + 8 = -20.


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Phép nhân số nguyên