Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát Hình 1 rồi trả lời câu hỏi.

- Diện tích tam giác AMD bằng diện thích tam giác nào?

- Diện tích hinh bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật nào?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát Hình 1 rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{S_{AMD}} = \frac{{h.MD}}{2};{S_{BNC}} = \frac{{h.NC}}{2};MD = NC\\ \Rightarrow {S_{AMD}} = {S_{BNC}}\end{array}\)

Vậy diện tích tam giác AMD bằng diện tích tam giác BNC.

- Diện tích hình bình hành ABCD tổng diện tích AMD và diện tích ABCM.

- Diện tích hình chữ nhật ABNM bằng tổng diện tích BNC và diện tích ABNM.

Mà diện tích tam giác AMD bằng diện tích tam giác BNC nên diện tích hình bình hành ABCD  bằng diện tích hình chữ nhật ABNM.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu