Lý thuyết Ước và bội Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Ước và bội Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 9. Ước và bội

1. Ước và bội

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước của a.

2. Cách tìm ước

Cách tìm Ư(a):

Muốn tìm các ước của số tự nhiên a (a > 1), ta có thể lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

3. Cách tìm bội

Cách tìm B(a):

Muốn tìm các bội của số tự nhiên a khác 0, ta có thể nhân a lần lượt với 0,1,2,3,...


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Ước và bội