CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu
Lý Thuyết  Phép Biến Hình Lý Thuyết Phép Biến Hình

Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M' của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng...

Xem chi tiết
Lý thuyết phép quay Lý thuyết phép quay

Cho điểm O và góc lượng giác α. Phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành điểm M' sao cho OM' = OM và góc lượng giác ( OM; OM') bằng α được gọi là phép quay tâm O góc α

Xem chi tiết
Lý Thuyết Phép Đối Xứng Tâm Lý Thuyết Phép Đối Xứng Tâm

Cho điểm O/ Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M' sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng MM' được gọi là phép đối xứng tâm O.

Xem chi tiết
Lý Thuyết Phép Đối Xứng Trục Lý Thuyết Phép Đối Xứng Trục

Cho đường thẳng d. Phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M' sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng MM'...

Xem chi tiết
Lý Thuyết Phép Tịnh Tiến Lý Thuyết Phép Tịnh Tiến

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thằng song song hoặc trùng nhau với nó, biến đoạn thằng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó...

Xem chi tiết
Lý Thuyết Phép Vị Tự Lý Thuyết Phép Vị Tự

Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó Khi k=1, phép vị tự là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự

Xem chi tiết
Lý Thuyết Phép Dời Hình Và Hai Hình Bằng Nhau Lý Thuyết Phép Dời Hình Và Hai Hình Bằng Nhau

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Nghĩa là với hai điểm M, N tùy ý và ảnh M', N' tương ứng của chúng, ta luôn có M'N'=MN

Xem chi tiết
Lý Thuyết Phép Đồng Dạng Lý Thuyết Phép Đồng Dạng

Phép biến hình f được gọi là phép đồng dạng tỉ số k, (k>0), nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh M', N' tương ứng của chúng, ta luôn có M'N' = kMN

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài