ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

Bình chọn:
4.5 trên 119 phiếu
Câu 1 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích lớp 11. Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và giá trị của từng hàm số đó.

Xem lời giải

Câu 2 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sin x, y = cosx, y = tan x, y = cotx

Xem lời giải

Câu 3 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 3 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Nêu cách giải các phương trình lượng giác cơ bản, cách giải phương trình dạng:

Xem lời giải

Câu 4 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết công thức tính số hoán vị của tập gồm n phần tử (n > 1). Nêu ví dụ.

Xem lời giải

Câu 5 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử, công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu 6 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 6 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết công thức nhị thức Niu-tơn.

Xem lời giải

Câu 7 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố.

Xem lời giải

Câu 8 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Nêu rõ các bước chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học và cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu 9 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 9 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.

Xem lời giải

Câu 10 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 10 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu định nghĩa cấp số nhân và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân.

Xem lời giải

Câu 11 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 11 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Dãy số (un) thỏa mãn điều kiện gì thì được gọi là có giới hạn 0 khi n dần tới dương vô cực.

Xem lời giải

Câu 12 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 12 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

Xem lời giải

Câu 13 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 13 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Định nghĩa hàm số có giới hạn + ∞ khi x -> - ∞

Xem lời giải

Câu 14 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 14 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số.

Xem lời giải

Câu 15 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 15 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Nêu định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm, trên một khoảng. Nêu hình ảnh hình học của một hàm số liên tục trên một khoảng.

Xem lời giải

Câu 16 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 16 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y = f(x) tại x = x0

Xem lời giải

Câu 17 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 17 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết tất cả các công thức tính đạo hàm đã học

Xem lời giải

Câu 18 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 18 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0. Hãy viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M0(x0, f(x0))

Xem lời giải

Bài 1 trang 178 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng: cos 2(x + k π) = cos 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị (C) của hàm số y = cos2x.

Xem lời giải

Bài 2 trang 179 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 2 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính đạo hàm của hàm đã cho.

Xem lời giải

Xem thêm