CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Bình chọn:
4.6 trên 96 phiếu
Lý Thuyết Phép Biến Hình

Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M' của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng...

Xem chi tiết

Lý thuyết phép quay

Cho điểm O và góc lượng giác α. Phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành điểm M' sao cho OM' = OM và góc lượng giác ( OM; OM') bằng α được gọi là phép quay tâm O góc α

Xem chi tiết

Lý Thuyết Phép đối xứng tâm

Cho điểm O/ Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M' sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng MM' được gọi là phép đối xứng tâm O.

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Lý thuyết Phép đối xứng trục

Cho đường thẳng d. Phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M' sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng MM'...

Xem chi tiết

Lý thuyết phép tịnh tiến

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thằng song song hoặc trùng nhau với nó, biến đoạn thằng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó...

Xem chi tiết

Lý thuyết phép vị tự

Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó Khi k=1, phép vị tự là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự

Xem chi tiết

Lý thuyết Phép dời hình và hai hình bằng nhau

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Nghĩa là với hai điểm M, N tùy ý và ảnh M', N' tương ứng của chúng, ta luôn có M'N'=MN

Xem chi tiết

Lý thuyết phép đồng dạng

Phép biến hình f được gọi là phép đồng dạng tỉ số k, (k>0), nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh M', N' tương ứng của chúng, ta luôn có M'N' = kMN

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và M. Dựng hình chiếu vuông góc M’ của điểm M lên đường thẳng d....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Hình học 11

Cho trước số a dương, với mỗi điểm M trong mặt phẳng, gọi M’ là điểm sao cho MM’ = a...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 5 SGK Hình học 11

Cho hai tam giác đều ABE và BCD bằng nhau trên hình 1.5...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 7 SGK Hình học 11

Nêu cách xác định ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 7 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy...

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 SGK Hình học 11

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK Hình học 11

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (-1;2), hai điểm A(3;5), B( -1; 1) và đường thẳng d có phương trình x-2y+3=0.

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 SGK Hình học 11

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11

Cho hình thoi ABCD (h.1.12)...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11

Chứng minh nhận xét 2....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11

Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(0; -5) qua phép đối xứng trục qua trục Ox...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất