Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bình chọn:
4.1 trên 73 phiếu
Lý thuyết Phép dời hình và hai hình bằng nhau

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Nghĩa là với hai điểm M, N tùy ý và ảnh M', N' tương ứng của chúng, ta luôn có M'N'=MN

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 20 SGK Hình học 11

Cho hình vuông ABCD...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 21 SGK Hình học 11

Hãy chứng minh tính chất 1....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 21 SGK Hình học 11

Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép dời hình F. Chứng minh rằng nếu M là trung điểm của AB thì M’ = F(M) là trung điểm của A’B’....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11

Cho hình chữ nhật ABCD...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11

Cho hình chữ nhật ABCD...

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(-3;2), B(-4;5) và C(-1;3)

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SGK Hình học 11

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, K, O, I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, KF, HC, KO. Chứng minh hai hình thang AEJK và FOIC bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 SGK Hình học 11

Chứng minh rằng: Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' thì nó cũng biến trọng tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm của tam giác A'B'C'

Xem lời giải