Ôn tập chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.5 trên 146 phiếu
Câu hỏi 1 trang 33 SGK Hình học 11

Thế nào là một phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng? Nêu mối liên hệ giữa phép dời hình và phép đồng dạng.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 33 sách giáo khoa Hình học 11. Hãy kể tên các phép dời hình đã học...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Hình học 11

Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng với phép đồng dạng.

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 34 SGK Hình học 11

Thế nào là hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng với nhau? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 34 SGK Hình học 11

Cho hai điểm phân biệt A, B và đường thẳng d. Hãy tìm một phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự.

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 34 SGK Hình học 11

Nêu cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 SGK Hình học 11

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF. a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;2) và đường thẳng d có phương trình 3x + y+ 1= 0. Tìm ảnh của A và.

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 34 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(3;-2), bán kính 3.

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 SGK Hình học 11

Cho vectơ v, đường thẳng d vuông góc với giá của vectơ v. Gọi d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 35 SGK Hình học 11

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là tâm đối xứng của nó. Gọi I, F, J, E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

Xem lời giải

Bài 6 trang 35 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(1;-3), bán kính 2. Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;2)...

Xem lời giải

Bài 7 trang 35 SGK Hình học 11

Cho hai điểm A,B và đường tròn tâm O không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mỗi điểm M chạy trên đường tròn (O) dựng hình bình hành MABN.

Xem lời giải

Bài 1 trang 35 SGK Hình học 11

Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình...

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình: 3x - 2y + 1= 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 36 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 3x - 2y - 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là :

Xem lời giải

Bài 7 trang 36 SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem lời giải

Xem thêm