Bình chọn:
4.6 trên 109 phiếu
Bài 1 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 34 SGK Hình học 11. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF. a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE

Xem chi tiết
Bài 2 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 34 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;2) và đường thẳng d có phương trình 3x + y+ 1= 0. Tìm ảnh của A và.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 34 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(3;-2), bán kính 3.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 4 trang 34 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 34 SGK Hình học 11. Cho vectơ v, đường thẳng d vuông góc với giá của vectơ v. Gọi d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 5 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 5 trang 35 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là tâm đối xứng của nó. Gọi I, F, J, E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 6 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 6 trang 35 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(1;-3), bán kính 2. Viết phương trình ảnh của đường tròn (I;2)...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 35 SGK Hình học 11 Bài 7 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 7 trang 35 SGK Hình học 11. Cho hai điểm A,B và đường tròn tâm O không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mỗi điểm M chạy trên đường tròn (O) dựng hình bình hành MABN.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 35 SGK Hình học 11. Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 35 SGK Hình học 11 Bài 2 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 35 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 35 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó

Xem chi tiết
Bài 4 trang 36 SGK Hình học 11 Bài 4 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

Xem chi tiết
Bài 5 trang 36 SGK Hình học 11 Bài 5 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 5 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình: 3x - 2y + 1= 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 6 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 6 trang 36 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 3x - 2y - 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 36 SGK Hình học 11 Bài 7 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 7 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 8 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 8 trang 36 SGK Hình học 11. Hình vuông có mấy trục đối xứng?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11 Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11

Giải bài 9 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng

Xem chi tiết
Bài 10 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 10 trang 36 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 10 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết