Bài 4. Cấp số nhân

Bình chọn:
4.5 trên 137 phiếu
Câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 98 SGK Đại số và Giải tích 11. Tục truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ Vua được lựa chọn một phần thưởng tùy theo sở thích...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc?...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho cấp số nhân...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 101 SGK Đại số và Giải tích 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 101 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11. Tính tổng số các hạt thóc ở 11 ô đầu của bàn cờ nêu ở hoạt động 1.

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 102 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 102 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 102 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính tổng...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 103 sgk toán 11 Bài 1 trang 103 sgk toán 11

Giải bài 1 trang 103 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh các dãy số

Xem chi tiết

Bài 2 trang 103 sgk toán 11 Bài 2 trang 103 sgk toán 11

Giải bài 2 trang 103 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho cấp số nhân với công bội q.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 103 sgk toán 11 Bài 3 trang 103 sgk toán 11

Giải bài 3 trang 103 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm các số hạng của cấp số nhân có năm số hạng, biết:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 104 sgk toán 11 Bài 4 trang 104 sgk toán 11

Giải bài 4 trang 104 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm cấp số nhân có sau số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 104 sgk toán 11 Bài 5 trang 104 sgk toán 11

Giải bài 5 trang 104 SGK Đại số và Giải tích 11. Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh X là 1,4%. Biết rằng số dân của tỉnh hiện nay là 1,8 triệu người.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 104 sgk toán 11 Bài 6 trang 104 sgk toán 11

Giải bài 6 trang 104 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hình vuông C1 có cạnh bằng 4.

Xem chi tiếtHỏi bài