Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Bình chọn:
4 trên 154 phiếu
Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11. Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 24 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 5 trang 24 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 5 trang 24 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 28 sgk giải tích 11 Bài 1 trang 28 sgk giải tích 11

Giải bài 1 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11 Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11

Giải bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 28 sgk giải tích 11 Bài 3 trang 28 sgk giải tích 11

Giải bài 3 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11 Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài 4 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải phương trình

Xem chi tiết
Bài 5 trang 29 sgk giải tích 11 Bài 5 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài 5 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 29 sgk giải tích 11 Bài 6 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài 6 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Với những giá trị nào của x

Xem chi tiết
Bài 7 trang 29 sgk giải tích 11 Bài 7 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài 7 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết


Gửi bài