Bài 3. Phép đối xứng trục

Bình chọn:
4 trên 82 phiếu
Lý thuyết Phép đối xứng trục

Cho đường thẳng d. Phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M' sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng MM'...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 11

Cho hình thoi ABCD (h.1.12)...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 9 SGK Hình học 11

Chứng minh nhận xét 2....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 9 SGK Hình học 11

Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(0; -5) qua phép đối xứng trục qua trục Ox...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 11

Tìm ảnh của các điểm A(1; 2), B(5; 0) qua phép đối xứng trục Oy....

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11

Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 11 SGK Hình học 11

Trong những chữ cái dưới đây, chữ nào là hình có trục đối xứng?...

Xem lời giải

Bài 1 trang 11 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 SGK Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y+2=0. Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 SGK Hình học 11

Trong các chữ cái sau, chữ nào có trục đối xứng

Xem lời giải