Bình chọn:
4.7 trên 107 phiếu
Bài 1 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 1 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 141 (Ôn tập chương IV - Giới hạn) SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 2 trang 141 (Ôn tập chương IV - Giới hạn) SGK Đại số và Giải tích 11

Giải Bài 2 trang 141 (Ôn tập chương IV - Giới hạn) SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim vn = 0. Có kết luận gì về giới hạn của dãy số (un)?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 141 (Ôn tập chương IV - Giới hạn) SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 3 trang 141 (Ôn tập chương IV - Giới hạn) SGK Đại số và Giải tích 11

Giải Bài 3 trang 141 (Ôn tập chương IV - Giới hạn) SGK Đại số và Giải tích 11. Tên của một học sinh được mã hóa bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong số này là giá trị của một trong các biểu thức A, H, N, O với:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 4 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho ví dụ về cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 5 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 5 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau

Xem chi tiết
Bài 6 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 6 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 6 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11. Hai đường cong sau đây (h.60) là đồ thị của hai hàm số đã cho. Từ kết quả câu a), hãy xác định xem đường cong nào là đồ thị của mỗi hàm số đó.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 7 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 7 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Xét tính liên tục trên R của hàm số:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 8 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 8 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng (-2, 5)

Xem chi tiết
Bài 9 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 9 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 9 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Xem chi tiết
Bài 10 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 10 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 10 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho dãy số (un) với:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 11 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 11 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem chi tiết
Bài 12 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 12 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 12 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính giới hạn sau:

Xem chi tiết
Bài 13 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 13 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 13 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem chi tiết
Bài 14 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 14 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 14 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem chi tiết
Bài 15 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11 Bài 15 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 15 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Mệnh đề sai là:

Xem chi tiết