Ôn tập chương IV - Giới hạn

Bình chọn:
4.5 trên 130 phiếu
Câu 1 trang 141 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 1 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Xem lời giải

Câu 2 trang 141 SGK Đại số và giải tích 11

Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim vn = 0. Có kết luận gì về giới hạn của dãy số (un)?

Xem lời giải

Câu 3 trang 141 SGK Đại số và giải tích 11

Tên của một học sinh được mã hóa bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong số này là giá trị của một trong các biểu thức A, H, N, O với:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 4 trang 142 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 4 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho ví dụ về cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương...

Xem lời giải

Câu 5 trang 142 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 5 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau

Xem lời giải

Câu 6 trang 142 SGK Đại số và giải tích 11

Hai đường cong sau đây (h.60) là đồ thị của hai hàm số đã cho. Từ kết quả câu a), hãy xác định xem đường cong nào là đồ thị của mỗi hàm số đó.

Xem lời giải

Câu 7 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 7 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Xét tính liên tục trên R của hàm số:

Xem lời giải

Câu 8 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng (-2, 5)

Xem lời giải

Câu 9 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 9 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Xem lời giải

Câu 10 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 10 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho dãy số (un) với:

Xem lời giải

Câu 11 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem lời giải

Câu 12 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 12 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính giới hạn sau:

Xem lời giải

Câu 13 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 13 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem lời giải

Câu 14 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 14 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem lời giải

Câu 15 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 15 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Mệnh đề sai là:

Xem lời giải