Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh \(a\sqrt 2 \). Cạnh bên SA vuông góc với đáy, \(SA = 2a\).

Câu 1:

Tính góc giữa SC và mặt phẳng \((ABCD)\).

Câu 2:

Gọi \({\rm{E}}\) là trung điểm của BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DE và SC.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Câu hỏi:

Câu 1:

Tính đạo hàm của hàm số \(y = (3x - 1)\sqrt {{x^2} + 1} \)

Câu 2:

Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{2x - 3}}\) có đồ thị \((C)\). Viết phương trình tiếp tuyến của \((C)\) tại \(M\) thuộc (C) sao cho tiếp tuyến đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Câu hỏi:

Câu 1:

Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {x - \sqrt {{x^2} - 2x + 3} } \right)\)

Câu 2:

Cho hàm số \(f(x) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{\sqrt {3x - 5}  - 1}}{{x - 2}},{\rm{ khi }}x \ne 2}\\{2m - 1,{\rm{ khi }}\quad x = 2}\end{array}} \right.\). Tìm \(m\) để hàm số \(f(x)\) liên tục tại điểm \(x = 2\).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Câu hỏi:

Trong không gian cho hai vectơ \(\vec u,\vec v\) tạo với nhau một góc \({120^0},|\vec u| = 4\) và \(|\vec v| = 3\). Tích vô hướng \(\vec u,\vec v\) bằng

 • A 3
 • A \( - 6\).
 • C 2 .
 • D \(3\sqrt 3 \).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Câu hỏi:

Đạo hàm của hàm số \(y = {\tan ^2}x\) là

 • A \(2\cot x\)
 • A 2
 • C \(\dfrac{{2\tan x}}{{{{\cos }^2}x}}\)
 • D \(2\tan x\).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABCD có SB vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng \((ABCD)\) vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

 • A (SAC)
 • A (SBD)
 • C (SCD)
 • D (SAD)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh \(a,SA \bot (ABCD)\) và \(SA = a\sqrt 6 \). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng \((ABCD)\) bằng

 • A

  \(45^0\).

 • A

  \(90^0\).

 • C

  \(30^0\).

 • D

  \(60^0\).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Câu hỏi:

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật ?

 • A 4
 • A 5
 • C 6
 • D 3

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Câu hỏi:

Khẳng định nào sau đây sai

 • A \({\left( {\dfrac{1}{x}} \right)^\prime } = \dfrac{1}{{{x^2}}}\).
 • A \({(\sqrt x )^\prime } = \dfrac{1}{{2\sqrt x }}\), với \(x > 0\)
 • C \({\left( {{x^n}} \right)^\prime } = n{x^{n - 1}}\). với \(n\) nguyên dương
 • D \({(c)^\prime } = 0\), với \(c\) hằng số

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Câu hỏi:

Đạo hàm cấp hai của hàm số \(y = 3{x^2} - 2021x + 2020\) là

 • A 6
 • A 2020
 • C 2021
 • D 0

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 11 năm 2020 - 2021 trường THPT Ngô Gia Tự

Xem thêm