Câu hỏi:

Với \(\alpha \) là góc (cung) làm cho các biểu thức đã cho có nghĩa. Rút gọn biểu thức sau:

\(A = \dfrac{{\sin 4\alpha  + 2\sin 2\alpha }}{{\sin 4\alpha  - 2\sin 2\alpha }}.\cot \left( {\dfrac{{3\pi }}{2} - \alpha } \right)\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Lấp Vò 1

Câu hỏi:

Trong mặt phẳng Oxy, cho elip có phương trình chính tắc: \(\dfrac{{{x^2}}}{{25}} + \dfrac{{{y^2}}}{{16}} = 1\). Xác định tiêu cự, độ dài trục lớn, độ dài trục bé và tâm sai của elip?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Lấp Vò 1

Câu hỏi:

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(2;3), B(-6;2) và đường thẳng \(\left( \Delta  \right):x + y - 1 = 0\).

Câu 1:

Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

Câu 2:

Viết phương trình đường tròn (C) có tâm A và tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta \).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Lấp Vò 1

Câu hỏi:

Cho góc \(\alpha \) thỏa \(\cot \alpha  = 3\). Tính giá trị của

\(M = \dfrac{{{{\sin }^2}\alpha  + 2\sin \alpha \cos \alpha  + 2{{\cos }^2}\alpha }}{{{{\cos }^2}\alpha  + 2021{{\sin }^2}\alpha }}\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Lấp Vò 1

Câu hỏi:

Cho góc \(\alpha \) thỏa \(\cos \alpha  =  - \dfrac{3}{5}\left( {\dfrac{\pi }{2} < \alpha  < \pi } \right)\). Tính các giá trị: \(\sin \alpha ,\tan \alpha ,\cos 2\alpha \)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Lấp Vò 1

Câu hỏi:

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left( {1 - m} \right){x^2} + 2\left( {m - 1} \right)x - 1\). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để \(f\left( x \right) < 0\forall x \in \mathbb{R}\).

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Lấp Vò 1

Câu hỏi:

Giải các bất phương trình sau:

Câu 1:

\(\dfrac{{x - 1}}{{{x^2} + 4x + 3}} \ge 0\)

Câu 2:

\(\sqrt {2{x^2} - 5x + 2}  \le 2 - x\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Lấp Vò 1

Câu hỏi:

Lập bảng xét dấu và kết luận của \(f\left( x \right) =  - {x^2} + 3x - 2\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Lấp Vò 1

Câu hỏi:

Câu 1:

Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có 2 nghiệm trái dấu:

\( - 2{x^2} + {m^2}x + {m^2} - 4 = 0\)

Câu 2:

Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi \(x \in \mathbb{R}\):

\(\left( {{m^2} + 2} \right){x^2} - 2\left( {m - 2} \right)x + 2 \ge 0\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Đốc Binh Kiều

Câu hỏi:

Câu 1:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A, B biết A(2;1), B(4;3).

Câu 2:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình đường tròn có tâm \(I\left( {2; - 3} \right)\) và đi qua \(M\left( {1;4} \right)\).

Câu 3:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng \(d:2x - y + 3 = 0\) và cách điểm \(A\left( {3; - 2} \right)\) một khoảng bằng 5.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 toán lớp 10 năm 2020 - 2021 trường Đốc Binh Kiều

Xem thêm