Câu hỏi:

Cho mệnh đề chứa biến \(P\left( {x;y} \right)\) là hệ phương trình như sau \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\sqrt {x - 16}  + \sqrt {y - 9}  = 7}\\{\frac{{8xy}}{{{x^2} + {y^2} + 6xy}} + \frac{{17}}{8}\left( {\frac{x}{y} + \frac{y}{x}} \right) = \frac{{21}}{4}}\end{array}} \right.\)

Tìm giá trị của x, y để được mệnh đề đúng.

 • A \(\left( {25; - 25} \right)\)
 • A \(\left( { - 25; - 25} \right)\)      
 • C \(\left( {25;25} \right)\)
 • D \(\left( { - 25;25} \right)\)

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cho mệnh đề chứa biến \(P\left( {x;y} \right)\) là hệ phương trình như sau \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{x^2} + {y^2} = 9}\\{\frac{{1 - x{}^2}}{{{{\left( {1 + xy} \right)}^2} - {{\left( {x + y} \right)}^2}}} - {y^2} = 1}\end{array}} \right.\)

Tìm giá trị của x, y để được mệnh đề đúng.

 • A \(\left( { - 3;0} \right)\)    
 • A \(\left( { - 3;0} \right)\) và \(\left( {3;0} \right)\)
 • C \(\left( { - 9;0} \right)\) và \(\left( {9;0} \right)\)
 • D \(\left( {3;0} \right)\)

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cho mệnh đề chứa biến P: “\({n^2} + 20\) là một hợp số”. Tìm n để được mệnh đề sai.

 • A \(n = 5\)     
 • A \(n = 3\)       
 • C \(n = 2\)
 • D \(n = 4\)

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm mệnh đề

Câu hỏi:

Trong các mệnh đề sau,  mệnh đề nào không phải là mệnh đề tương đương

 • A n là số nguyên lẻ \( \Leftrightarrow {n^2}\) là số lẻ                 
 • A n chia hết cho 3 \( \Leftrightarrow \) tổng các chữ số của n chia hết cho 3    
 • C ABCD là hình vuông \( \Leftrightarrow AC = BD\)          
 • D ABC là tam giác đều \( \Leftrightarrow AB = BC = AC\)

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm mệnh đề

Câu hỏi:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai

 • A Điều kiện cần và đủ để mỗi số nguyên a, b chia hết cho 7 là tổng các bình phương của chúng chia hết cho 7.
 • A Điều kiện cần và đủ để một tứ giác nội tiếp đường tròn là tổng hai góc đối diện của nó bằng \({180^\circ }\)    
 • C Điều kiện cần và đủ để một tứ giác là hình chữ nhật là hai đường chéo bằng nhau.
 • D Điều kiện cần và đủ để một tam giác là tam giác đều là tam giác có ba đường phân giác bằng nhau.

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm mệnh đề

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC và gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A. Mệnh đề tương đương nào sau đây là sai?

 • A Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi \(\frac{1}{{A{H^2}}} = \frac{1}{{A{B^2}}} + \frac{1}{{A{C^2}}}.\)                                   
 • A Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi \(B{A^2} = BH.BC.\)
 • C Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi \(H{A^2} = HB.HC.\)      
 • D Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi \(B{A^2} = B{C^2} + A{C^2}.\)

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm mệnh đề

Câu hỏi:

Cho mệnh đề “Phương trình \({x^2} + 6x - 7 = 0\) có nghiệm”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho và tính đúng sai của nó.

 • A Phương trình \({x^2} + 6x - 7 = 0\) có nghiệm kép. Mệnh đề đúng.     
 • A Phương trình \({x^2} + 6x - 7 = 0\) có nghiệm kép. Mệnh đề sai.
 • C Phương trình \({x^2} + 6x - 7 = 0\) vô nghiệm. Mệnh đề đúng.
 • D Phương trình \({x^2} + 6x - 7 = 0\) vô nghiệm. Mệnh đề sai.

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm mệnh đề

Câu hỏi:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng

 • A Trong một tam giác cân, hai đường cao bằng nhau.
 • A Nếu một tứ giác là hình vuông thì có hai đường chéo vuông góc với nhau
 • C Nếu \(a + b > 2\) thì có ít nhất một số lớn hơn 1
 • D Một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3.

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai

 • A Nếu ‘’\(7 > 3\) ’’ thì \(5 > 4\)
 • A Nếu “\({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2ab + {b^2}\)’’ thì “\({x^2} + 1 > 0\) ”        
 • C Nếu “\(\pi  > 3\)” thì \(\pi  > 4\)
 • D Nếu “\({\left( {a - b} \right)^2} = {a^2} - 2ab + {b^2}\)’’ thì “\({x^2} - 1 < 0\) ”

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cho mệnh đề “Nếu tứ giác là một hình thoi thì  tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn”. Mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề đã cho

 • A Điều kiện đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn
 • A Điều kiện đủ để tứ giác nội tiếp được một đường tròn là tứ giác đó là hình thoi
 • C Điều kiện đủ để tứ giác là hình thang cân là tứ giác có hai đường chéo bằng nhau
 • D Cả A, B đều đúng.

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm mệnh đề

Xem thêmGửi bài