Câu hỏi:

Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ nucleotit loại A là 35% thì tỉ lệ nucleotit loại G của phân tử ADN này là:

 • A 20%
 • A 10%
 • C 30%
 • D 15%

Xem lời giải

Câu hỏi:

Trong cơ thể người, loại tế bào nào sau đây chứa nhiều ti thể nhất?

 • A Tế bào thần kinh
 • A Tế bào cơ tim
 • C Tế bào hồng cầu.
 • D Tế bào xương.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Một gen có 1200 cặp nucleotit và số nucleotit loại G chiếm 20% tổng số nucleotit của gen. Mạch 1 của gen có 200 nucleotit loại Timin và Xitozin chiếm 15% tổng số nucleotit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Mạch 1 của gen có A/G = 15/26.                                    (2) Mạch 1 của gen có (T + X)/ (A + G) = 19/41.

(3) Mạch 2 của gen có A/X = 2/3.                                        (4) Mạch 2 của gen có (A + X)/ (T + G) = 5/7.

 • A 4
 • A 2
 • C 1
 • D 3

Xem lời giải

Câu hỏi:

Protein có tính đa dạng cao nhất. Nguyên nhân là vì:

(1) Cấu trúc đa phân và có nhiều loại đơn phân.

(2) Cấu tạo từ 1 hoặc nhiều chuỗi polipeptit.

(3) Cấu trúc không gian nhiều bậc.

(4) Nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể.

Số phương án đúng là:

 • A 1
 • A 2
 • C 4
 • D 3

Xem lời giải

Câu hỏi:

Ở vi khuẩn hô hấp hiếu khí, khi phân giải 1 phân tử glucôzơ thì chúng sẽ tích lũy được bao nhiêu phân tử ATP ?

 • A 34
 • A 48
 • C 32
 • D 30

Xem lời giải

Câu hỏi:

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

 • A Prôtêin.
 • A ADN.
 • C mARN.
 • D TARN.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X)= 1/4. Theo lí thuyết, tỉ lệ G của phân tử này là

 • A 25%
 • A 20%
 • C 10%
 • D 40%

Xem lời giải

Câu hỏi:

Các nguyên tố hóa học có trong thành phần hóa học của phân tử ADN là

 • A C, H, O, N, S.
 • A C, H, O, N, P.
 • C C, H, N, P, Mg
 • D C, H, O, P, Na

Xem lời giải

Câu hỏi:

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc phân tử ADN là

 • A A liên kết X, G liên kết T.
 • A A liên kết U;T liên kết A; G liên kết X:X liên kết G.
 • C A liên kết T; G liên kết X.
 • D A liên kết U; G liên kết X.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Enzim là chất xúc tác sinh học. Enzim làm tăng tốc độ của phản ứng sinh hóa trong tế bào bằng cách nào?

Xem lời giải

Xem thêm