Câu hỏi:

Anh hùng dân tộc nào dưới đây được nhân dân suy tôn là Bình Tây đại nguyên soái?

 • A Trương Quyền.
 • A Nguyễn Trung Trực.
 • C Trương Định.
 • D Đội Cấn.

Xem lời giải

Đề thi thử vào 10 môn Lịch sử - Đề số 5 có lời giải chi tiết

Câu hỏi:

Quan sát hình ảnh sau và cho biết hình ảnh này nói đến sự kiện gì ở nước Nga năm 1917? Sự kiện này diễn ra dưới hình thức nào?

Xem lời giải

Câu hỏi:

Dựa vào kiến thức đã học và các hình ảnh dưới đây, em hãy cho biết tình hình nước Nga trước khi diễn ra cách mạng?

Xem lời giải

Câu hỏi:

Quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết thành tựu khoa học xã hội gắn liền với các hình ảnh này?

Xem lời giải

Câu hỏi:

Quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết thành tựu khoa học tự nhiên gắn liền với các hình ảnh này?

Xem lời giải

Câu hỏi:

Hãy cho biết tên của các thành tựu trong 2 bức ảnh dưới đây:

Xem lời giải

Câu hỏi:

Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để?

 • A

  Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng.

 • A

  Do 2 giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

 • C

  Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

 • D

  Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh phát triển mạnh nhất ở lĩnh vực nào?

 • A Các công trường thủ công.
 • A Các ngành ngoại thương.
 • C Các trung tâm về công nghiệp.
 • D Các thành thị phát triển.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?

 • A Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản.
 • A Chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công.
 • C Mâu thuẫn giữa tư sản với nông dân.
 • D Chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác.

Xem lời giải

30 bài tập Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên mức độ dễ

Câu hỏi:

Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là:

 • A Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.
 • A Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
 • C Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản.
 • D Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.

Xem lời giải

30 bài tập Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên mức độ dễ

Xem thêm