Câu hỏi:

Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga được để ra trong bối cảnh

 • A đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.
 • A tình hình chính trị ổn định.
 • C đất nước đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.
 • D cuộc nội chiến đang diễn ra.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê nin và Đảng- sê-vich đã

 • A ban hành Chính sách cộng sản thời chiến.
 • A ban hành Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.
 • C ban hành Chính sách kinh tế mới. 
 • D cải cách chính phủ.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Trong cuộc duy tân Minh Trị (1868) lĩnh vực nào được xem như là chìa khóa cho công cuộc hiện đại hóa ở Nhật Bản?

 • A Giáo dục. 
 • A Chính trị. 
 • C Kinh tế. 
 • D Quân sự.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V.I. Lênin đề ra trong

 • A Luận cương tháng tư.
 • A Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
 • C Chính sách cộng sản thời chiến.
 • D Chính sách kinh tế mới.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Bài học kinh nghiệm chủ yếu của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam là gì?  

 • A Đoàn kết vô sản quốc tế.
 • A Bài học về phương pháp đấu tranh.              
 • C Chỉ ra kẻ thù của phong trào.
 • D Chỉ ra con đường cách mạng vô sản.        

Xem lời giải

Câu hỏi:

Chính sách kinh tế mới của nước Nga không có nội dung  

 • A nhà nước kiểm soát toàn bộ nền kinh tế.
 • A thuế lương thực, tự do bán nông phẩm thừa.
 • C nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.
 • D khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư. 

Xem lời giải