Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions:

 • A interviewed
 • A remembered
 • C established
 • D claimed

Xem lời giải

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions.

 • A mindset
 • A application
 • C discrimination
 • D disposal

Xem lời giải

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions:

 • A interviewed
 • A remembered
 • C established
 • D claimed

Xem lời giải

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of th e following questions.

 • A mindset
 • A application
 • C discrimination
 • D disposal

Xem lời giải

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions:

 • A interviewed
 • A remembered
 • C established
 • D claimed

Xem lời giải

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions.

 • A mindset
 • A application
 • C discrimination
 • D disposal

Xem lời giải

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions:

 • A interviewed
 • A remembered
 • C established
 • D claimed

Xem lời giải

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions.

 • A mindset
 • A application
 • C discrimination
 • D disposal

Xem lời giải

Câu hỏi:

Một kính lúp có số bội giác G = 5x.

a) Kính lúp đó có tiêu cự là bao nhiêu?

b) Một bạn học sinh dùng kính lúp này để quan sát một hình vẽ trong sách giáo khoa đặt cách kính 4cm thì nhìn thấy hình vẽ cao 8cm, hỏi chiều cao thật của hình vẽ trong sách?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 9 năm 2020 - 2021 trường THCS Gia Thụy

Câu hỏi:

Mắt bạn Nam có điểm cực viễn nằm cách mắt 60cm, mắt bạn Dũng có điểm cực viễn nằm cách mắt 80cm.

a) Mắt hai bạn bị tật khúc xạ gì? Tật khúc xạ của mắt bạn nào nặng hơn? Vì sao?

b) Nam và Dũng đều phải đeo kính để khắc phục. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu kính loại gì? Kính thích hợp của mỗi bạn có tiêu cự bằng bao nhiêu? Giải thích?

c) Khi đeo kính thích hợp mắt hai bạn có thể nhìn thấy những vật xa nhất cách mắt bao nhiêu?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 9 năm 2020 - 2021 trường THCS Gia Thụy

Xem thêmHỏi bài