Câu hỏi:

(mới cập nhật) Hỗn hợp X gồm: Na, K và Ba. Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch A. Để trung hòa một nửa dung dịch A cần vừa đủ V ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,25M. Giá trị của V là

 • A 100 ml.
 • A 200 ml.
 • C 300 ml.
 • D 400 ml.

Xem lời giải

30 bài tập mức độ vận dụng nhôm, kim loại kiềm và hợp chất tác dụng với nước có lời giải

Câu hỏi:

(mới cập nhật) Kim loại tác dụng được với dung dịch FeCl2 sinh ra kim loại Fe là

 • A Na.
 • A Mg.
 • C Cu.
 • D Ag.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng tối đa với 3 mol NaOH trong dung dịch, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T (MY < MT < MZ). Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được sản phẩm chỉ gồm CO2, Na2CO3. Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A Đun nóng Z với hỗn hợp rắn NaOH và CaO, thu được ankan.
 • A Nhiệt độ sôi của Y cao hơn nhiệt độ sôi của Z và T.
 • C Đun nóng Y với dung dịch H2SO4 đặc 170oC, thu được anken.
 • D Từ Y có thể điều chế trực tiếp axit axetic bằng một phản ứng hóa học.

Xem lời giải

30 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este có lời giải (phần 3)

Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Glu có 4 nguyên tử oxi.

(b) Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

(c) Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là một số chẵn.

(d) Protein không tan được trong nước.

(e) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.

Số phát biểu không đúng

 • A 4.
 • A 2.
 • C 5.
 • D 3.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn m1 gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m1 gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác, m2 gam X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Giá trị của m2

 • A 34,24.
 • A 8,56.
 • C 25,68.
 • D 17,12

Xem lời giải

Câu hỏi:

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được dung dịch X. Cho dãy các chất: Cu, Br2, HCl, HNO3; có bao nhiêu chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X?

 • A 4.
 • A 1.
 • C 2.
 • D 3.

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về hợp chất của sắt có lời giải

Câu hỏi:

Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 4,8 gam muối khan. Giá trị của m là

 • A 2,72.
 • A 2,92.
 • C 2,44.
 • D 3,28.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho khí H2 (dư) qua ống đựng Fe2O3 nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,6 gam Fe. Thể tích khí H2 (lít) đã phản ứng là

 • A 1,12.
 • A 3,36.
 • C 2,24.
 • D 4,48.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho các loại tơ sau: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, tơ nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

 • A 4.
 • A 1.
 • C 3.
 • D 2.

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết về vật liệu polime có lời giải (phần 2)

Câu hỏi:

Nhôm kim loại không tan trong dung dịch loãng nào sau đây?

 • A KNO3.
 • A NaOH.
 • C HCl.
 • D H2SO4.

Xem lời giải

Xem thêm