Câu hỏi:

Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng:

(1) Khoa học tự nhiên là một nhánh của khoa học xã hội.

(2) Khoa học tự nhiên nghiên cứu và các quy luật, hiện tượng trong tự nhiên.

(3) Khoa học tự nhiên bao gồm các lĩnh vực: Sử học, Văn học, Ngôn ngữ học,...

(4) Khoa học tự nhiên gây hại cho đời sống con người.

(5) Khoa học tự nhiên bao gồm các lĩnh vực: Vật lí học, Hóa học, Sinh học,...

 • A  1
 • A  3
 • C  5
 • D  2

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Câu hỏi:

Cho các hoạt động sau:

(1) Nghiên cứu lắp ráp lego;  

(2) Nghiên cứu chế tạo xe ôtô;  

(3) Nghiên cứu mẫu nước thải công nghiệp;  

(4) Xây dựng công trình kiến trúc;

(5) Nghiên cứu nguyên lí dòng dọc.

Những hoạt động nghiên cứu khoa học là

 • A  (2), (4), (5).
 • A  (1), (3), (5).
 • C  (2), (3), (4).
 • D  (2), (3), (5).

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Câu hỏi:

Quan sát hình:

Hình trên là một ứng dụng của nghiên cứu khoa học và công nghệ ở lĩnh vực?

 • A  Sản xuất công nghiêp.
 • A  Sản xuất nông nghiệp.
 • C  Sinh hoạt đời sống.
 • D  Thiết bị y tế.

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Câu hỏi:

Cho các hiện tượng Khoa học:

Lĩnh vực nghiên cứu: a-Vật lí; b-Hóa học; c-Sinh học

Chọn hiện tượng tương ứng với lĩnh vực nghiên cứu.

 • A  1-c; 2-c; 3-b; 4-a.
 • A 1-b; 2-b; 3-c; 4-a.
 • C  1-b; 2-c; 3-a; 4-a.
 • D  1-b; 2-c; 3-b; 4-a.

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Câu hỏi:

Cho các chức sau:

1 - Di chuyển; 2 - Hô hấp; 3 - Chuyển hóa năng lượng; 4 - Trao đổi chất; 5 - Tạo âm thanh; 6 - Sinh sản.

Các chức năng sống cơ bản gồm?

 • A  1, 2, 4.
 • A 2, 3, 5.
 • C  2, 3, 6.
 • D  1, 4, 6

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Câu hỏi:

Cho các nội dung sau

(1) Ô nhiễm môi trường khiến phát sinh ra nhiều bệnh mới nguy hiểm đối với sức khỏe của con người.

(2) Phương tiện giao thông đi lại thuận lợi.

(3) Phá hủy sinh cảnh tự nhiên, nhiều loài sinh vật biến mất và đang có nguy cơ tuyệt chủng.

(4) Các ngành công nghiệp, nông nghiệp phát triển cung cấp nhu yếu phẩm cho cuộc sống con người no đủ.

(5) Khí thải gây thủng tầng Ôzôn, mưa acid.

(6) Tận dụng nguồn năng lượng sẵn có trong thiên nhiên để chuyển hóa thành các năng lượng điện để phục vụ đời sống của con người.

(7) Ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất.

Nội dung nối về tác hại của ứng dụng KHTN đối với con người và đời sống sản xuất gồm?

 • A  (1), (3), (5), (7).
 • A  (1), (3), (5), (6).
 • C  (1), (2), (4), (5).
 • D  (2), (4), (5), (6).

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Câu hỏi:

Cho các hiện tượng sau:

(1) Nghiên cứu quá trình quang hợp của thực vật.

(2) Nghiên cứu gia tốc rơi của vật

(3) Nghiên cứu các loại nấm men có trong mật ong

(4) Nghiên cứu sự biến đổi của các chất

Hiện tượng nào thuộc lĩnh vực khoa học Sinh học?

 • A  (1), (3).
 • A  (1), (2).
 • C  (2), (4).
 • D  (3), (4).

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Câu hỏi:

Cho các hiện tượng sau:

(1) Nghiên cứu vận tốc chuyển động của tàu điện.

(2) Nghiên cứu gia tốc rơi của vật

(3) Nghiên cứu các loại nấm men có trong mật ong

(4) Nghiên cứu sự biến đổi của các chất

Hiện tượng nào thuộc lĩnh vực khoa học Vật lí học?

 • A  (1), (3).
 • A  (1), (2).
 • C  (2), (4).
 • D  (3), (4).

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Câu hỏi:

Vật nào sau đây là vật sống?

 • A  Ô tô.
 • A  Quản bóng bàn.
 • C  Quả cam
 • D  Xe máy

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Câu hỏi:

Cho các nội dung sau

(1) Xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi, nâng cao chất lượng cuộc sống.

(2) Phương tiện giao thông đi lại thuận lợi.

(3) Phá hủy sinh cảnh tự nhiên, nhiều loài sinh vật biến mất và đang có nguy cơ tuyệt chủng.

(4) Các ngành công nghiệp, nông nghiệp phát triển cung cấp nhu yếu phẩm cho cuộc sống con người no đủ.

(5) Y học phát triển ngày càng chữa trị được nhiều bệnh hơn.

(6) Tận dụng nguồn năng lượng sẵn có trong thiên nhiên để chuyển hóa thành các năng lượng điện để phục vụ đời sống của con người.

(7) Ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm sức khỏe con người.

Nội dung nối về lợi ích của ứng dụng KHTN đối với con người và đời sống sản xuất gồm?

 • A  (1), (2), (3), (5), (7).
 • A  (1), (3), (4), (5), (6).
 • C  (1), (2), (4), (5), (7).
 • D  (1), (2), (4), (5), (6).

Xem lời giải

Đề 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Xem thêmHỏi bài