Câu hỏi:

Một xưởng sản xuất bánh kẹo có 8 công nhân, biết rằng trung bình 1 ngày một người công nhân có thể đóng được 300 túi kẹo. Một tuần nữa xưởng phải xuất ra khỏi kho 20 000 túi kẹo. Hỏi khi xuất kho, xưởng sản xuất bánh kẹo còn thiếu bao nhiêu túi kẹo?

 • A 3000 túi kẹo.
 • A 3100 túi kẹo.
 • C 3200 túi kẹo.                                                        
 • D 3300 túi kẹo.

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Câu hỏi:

Thời gian giữa hai nhịp tim liên tiếp là 0,8 s. Thời gian liên tiếp giữa 20 nhịp tim là bao nhiêu?

 • A 15,2.                                                                   
 • A 16.
 • C 1,6.                                                                      
 • D 8.

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Câu hỏi:

1 giờ 5 phút 27 giây = … giây?

 • A 3926.  
 • A 3927.
 • C 3928.
 • D 3929.

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Câu hỏi:

2 giờ 300 giây = … phút?

 • A 125.
 • A 23.
 • C 126.                                                                   
 • D 26.

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Câu hỏi:

1 giờ 30 phút = … giờ?

 • A 1,5.                                                                  
 • A 1,2.
 • C 1,3.                                                                  
 • D 1,4.

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Câu hỏi:

15 phút = … giây?

 • A 1 500.                                                              
 • A 0,25.
 • C 150.                                                                 
 • D 900.

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Câu hỏi:

Nam bắt đầu đi học lúc 7 giờ kém 15 phút sáng, Nam đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Hỏi thời gian Nam đến trường mất bao lâu?

 • A 15 phút
 • A 30 phút
 • C 20 phút
 • D 40 phút

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Câu hỏi:

2 giờ 15 phút + 45 phút = …?

 • A 3 giờ.
 • A 2 giờ.
 • C 3,5 giờ.
 • D 2,5 giờ.

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Câu hỏi:

3 giờ 20 phút – 40 phút = …?

 • A 2 giờ 20 phút.
 • A 2 giờ 30 phút.
 • C 2 giờ 40 phút.
 • D 3 giờ 40 phút.

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Câu hỏi:

Một người đi xe máy từ Hà Nội lúc 7 giờ sáng. Trên đường đi, người đó nghỉ 15 phút. Hỏi người đó đến Hải Phòng lúc mấy giờ? Biết rằng, nếu đi liên tiếp không nghỉ thì sau 4 giờ người đó đến nơi.

 • A 11 giờ.
 • A 10 giờ 45 phút.
 • C 10,75 giờ.
 • D 11,25 giờ.

Xem lời giải

Đề 1: Đo thời gian

Xem thêmHỏi bài