Câu hỏi:

Căn cứ trang 22 Tập bản đồ Địa lí 11, eo biển nào dưới dây không thuộc Nhật Bản?

 • A Eo Malacca.
 • A Eo Canmon.
 • C Eo Ôxumi.
 • D Eo Chugaru.

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 11 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Cho bảng GDP của Malaysia và Singapore 2010 và 2018. Đơn vị tỉ đô la Mĩ. Vẽ biểu đồ dạng cột biểu hiện GDP của 2 quốc gia này

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 10 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Căn cứ trang 26 - 27 Tập bản đồ Địa lí 10, điền nội dung vào bảng sau

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 10 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Trả lời các câu hỏi sau. Khi nông nghiệp được cơ giới hóa và công nghiệp được tự động hóa thì nguồn lao động dôi ra sẽ bổ sung cho nhóm ngành kinh tế nào? Thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu hay quy luật giá trị? Nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường sẽ tăng hay giảm? Nếu giá cả hàng hóa giảm thì sẽ ảnh hưởng như nào đến sản xuất?

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 10 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Căn cứ trang 28 - 29 Tập bản đồ Địa lí 10, quốc gia nào có mật độ đường ô tô dày đặc nhất?

 • A Ấn Độ
 • A Trung Quốc
 • C Việt Nam
 • D Hoa Kì

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 10 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Tổ chức có nền thương mại lớn nhất hiện nay là

 • A OPEC
 • A WTO
 • C EU
 • D ASEAN

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 10 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Thị trường mua bán hàng hóa trong phạm vi một nước gọi là

 • A Ngoại thương
 • A Xuất khẩu
 • C Nhập khẩu
 • D Nội thương

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 10 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Các hoạt động vận tải, tài chính bảo hiểm thuộc về nhóm ngành dịch vụ

 • A đoàn thể
 • A kinh doanh
 • C công
 • D tiêu dùng

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 10 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Maketting được hiểu là

 • A bán hàng
 • A quảng cáo
 • C phân tích thị trường
 • D giới thiệu sản phẩm

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 10 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Câu hỏi:

Ý nào sau đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ

 • A Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm.
 • A Khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa, lịch sử
 • C Tạo ra một khối lượng của cải lớn cho xã hội
 • D Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển

Xem lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Địa lí lớp 10 - THPT Nguyễn Chí Thanh-TP Hồ Chí Minh. Năm học 2020 - 2021

Xem thêmHỏi bài