Câu hỏi:

a. Nêu ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật?

b. Người ta vận dụng ánh sáng trong trồng trọt như thế nào?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm 2020-2021 THCS Kim Anh- Hải Dương

Câu hỏi:

a. Ô nhiễm môi trường là gì?

b. Nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?

c. Là một học sinh em cần làm gì để bảo vệ môi trường ngày càng xanh sạch đẹp?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm 2020-2021 THCS Kim Anh- Hải Dương

Câu hỏi:

a. So sánh tháp dân số già và tháp dân số trẻ?

b. Nêu ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm 2020-2021 THCS Kim Anh- Hải Dương

Câu hỏi:

Môi trường sống của sinh vật là gì? Nêu các loại môi trường chủ yếu? Lấy ví dụ sinh vật trong mỗi môi trường?

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 Sinh lớp 9 năm 2020-2021 THCS Kim Anh- Hải Dương

Câu hỏi:

a. Nêu ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật?

b. Người ta vận dụng ánh sáng trong trồng trọt như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi:

a. Ô nhiễm môi trường là gì?

b. Nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?

c. Là một học sinh em cần làm gì để bảo vệ môi trường ngày càng xanh sạch đẹp?

Xem lời giải

Câu hỏi:

a. So sánh tháp dân số già và tháp dân số trẻ?

b. Nêu ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia?

Xem lời giải

Câu hỏi:

Môi trường sống của sinh vật là gì? Nêu các loại môi trường chủ yếu? Lấy ví dụ sinh vật trong mỗi môi trường?

Xem lời giải

Câu hỏi:

a. Nêu ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật?

b. Người ta vận dụng ánh sáng trong trồng trọt như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi:

a. Ô nhiễm môi trường là gì?

b. Nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?

c. Là một học sinh em cần làm gì để bảo vệ môi trường ngày càng xanh sạch đẹp?

Xem lời giải

Xem thêm