Câu hỏi:

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có đồ thị như hình vẽ .

Tìm số điểm cực trị của hàm số \(F\left( x \right) = 3{f^4}\left( x \right) + 2{f^2}\left( x \right) + 5\).

 • A \(6\)
 • A \(3\)
 • C \(5\)  
 • D \(7\)  

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ sau. Tìm \(m\) để phương trình \(f\left( {\sin x} \right) = m\) có đúng hai  nghiệm trên đoạn \(\left[ {0;\pi } \right]\).

 • A \( - 4 < m \le  - 3\)
 • A \( - 4 \le m \le  - 3\)
 • C \(m =  - 4\) hoặc \(m >  - 3\)
 • D \( - 4 \le m <  - 3\)

Xem chi tiết

40 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao

Câu hỏi:

Cho hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) có đáy \(ABC\) là tam giác vuông tại \(A\) với \(AB = 2;\)\(BC = 4\). Mặt bên \(ABB'A'\) là hình thoi có góc \(B\) bằng \({60^0}\). Gọi điểm \(K\) là trung điểm của \(B'C'\).  Tính thể tích khối lăng trụ biết \(d\left( {A'B';BK} \right) = \dfrac{3}{2}\).

 • A \(4\sqrt 3 \)
 • A \(6\)
 • C \(3\sqrt 3 \)
 • D \(2\sqrt 3 \)

Xem chi tiết

50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy là tam giác cân tại \(A\), mặt bên \(\left( {SBC} \right)\) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi \(\left( \alpha  \right)\) là mặt phẳng đi qua điểm \(B\) và vuông góc với \(SC\), chia khối chóp thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó.

 • A \(\dfrac{1}{2}\)
 • A \(\dfrac{1}{3}\)
 • C \(\dfrac{2}{3}\)
 • D \(\dfrac{1}{4}\)

Xem chi tiết

50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ vận dụng

Câu hỏi:

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB = a;\)\(AC = BC = AD = BD = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}\). Gọi \(M,\,\,N\) là trung điểm của \(AB,\,\,CD\). Góc giữa hai mặt phẳng \(\left( {ABD} \right);\,\,\left( {ABC} \right)\) là \(\alpha \) . Tính \({\rm{cos}}\alpha \) biết mặt cầu đường kính \(MN\) tiếp xúc với cạnh \(AD\).

 • A \(2 - \sqrt 3 \)
 • A \(2\sqrt 3  - 3\)
 • C \(3 - 2\sqrt 3 \)
 • D \(\sqrt 2  - 1\)

Xem chi tiết

40 bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ vận dụng, vận dụng cao

Câu hỏi:

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^7} + {x^5} - {x^4} + {x^3} - 2{x^2} + 2x - 10\) và \(g\left( x \right) = {x^3} - 3x + 2\). Đặt \(F\left( x \right) = g\left[ {f\left( x \right)} \right]\). Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(F\left( x \right) = m\) có ba nghiệm thực  phân biệt

 • A \(m \in \left( { - 1;3} \right)\)
 • A \(m \in \left( {0;4} \right)\)
 • C \(m \in \left( {3;6} \right)\)
 • D \(m \in \left( {1;3} \right)\)

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cho hàm số \(y = \dfrac{{20 + \sqrt {6x - {x^2}} }}{{\sqrt {{x^2} - 8x + 2m} }}\). Tìm tất cả các giá trị của \(m\) sao cho đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận đứng.

 • A \(m \in \left[ {6;8} \right)\)
 • A \(m \in \left( {6;8} \right)\)
 • C \(m \in \left[ {12;16} \right)\)
 • D \(m \in \left( {0;16} \right)\)

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao

Câu hỏi:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của \(m\) để hàm số sau đồng biến trên tập số thực \(y = \left( {4 - {m^2}} \right){x^3} + \left( {2 - m} \right){x^2} + 7x - 9\)

 • A \(3\)
 • A \(2\)
 • C \(4\)
 • D \(1\)

Xem chi tiết

Câu hỏi:

Cho lăng trụ đứng \(ABC.A'B'C'\) có đáy là tam giác đều cạnh bằng\(a\), cạnh bên bằng \(\dfrac{a}{2}\).  Tính thể tích khối lăng trụ

 • A \(\dfrac{{\sqrt 3 {a^3}}}{8}\)
 • A \(\dfrac{{3{a^3}}}{8}\)
 • C \(\dfrac{{{a^3}}}{8}\)
 • D \(\dfrac{{\sqrt 3 {a^3}}}{4}\)

Xem chi tiết

30 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ nhận biết

Câu hỏi:

Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = 4,\)\(y =  - 2,\)\(x = 0,\)\(x = 1\) quanh trục \(Ox\). 

 • A \(20\pi \)
 • A \(36\pi \)
 • C \(12\pi \)
 • D \(16\pi \)

Xem chi tiết

Xem thêmGửi bài