Câu hỏi:

Cho các phản ứng sau:

a) CH2=CH2 + H2O → CH3CH2OH

b) CH4 + 2Cl2 → CH2Cl2 + 2HCl

c) C2H5OH → CH2=CH2 + H2O

d) C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6

e) C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế là

 • A 2.
 • A 3.
 • C 4.
 • D 5.

Xem lời giải

15 câu hỏi lý thuyết về phản ứng hữu cơ có lời giải

Câu hỏi:

Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.
 • A Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.
 • C Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.
 • D Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

Xem lời giải

15 câu hỏi lý thuyết về phản ứng hữu cơ có lời giải

Câu hỏi:

Cho các phản ứng sau:

(1) CH≡CH + H2 \(\xrightarrow{{P{\text{d}}/PbC{O_3},{t^o}}}\) CH2=CH2

(2) CH2=CH2 + H2O \(\xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}\) CH3-CH2-OH

(3) CH3-CH2-OH + HBr \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}\) CH3-CH2-Br + H2O

(4) 3 CH≡CH \(\xrightarrow{{C,{{600}^o}C}}\) C6H6

(5) C6H6 + Br2 \(\xrightarrow{{F{\text{e}}}}\) C6H5-Br + HBr

Số phản ứng thuộc loại phản ứng cộng là

 • A 1.
 • A 2.
 • C 3.
 • D 4.

Xem lời giải

15 câu hỏi lý thuyết về phản ứng hữu cơ có lời giải

Câu hỏi:

Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

a) C2H6 + Br2 \(\xrightarrow[{}]{{as}}\) C2H5Br2 + HBr

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

c) C2H5OH + HBr \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C2H5Br + H2O

d) C6H14 \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C3H6 + C3H8

e) C6H12 + H2 \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C6H14

g)  C6H14 \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C2H6 + C4H8

Câu 1:

Các phản ứng thuộc loại phản ứng thế là

 • A a, b, c, d, e, g.
 • B a, c.
 • C d, e, g.
 • D a, b, c, e, g.

Câu 2:

Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng là

 • A a, b, c, d, e, g.
 • B a, c.
 • C d, e, g.
 • D b, e.

Câu 3:

Các phản ứng thuộc loại phản ứng tách là

 • A d, g.
 • B a, c.
 • C d,  e, g.
 • D a, b, c, e, g.

Xem lời giải

15 câu hỏi lý thuyết về phản ứng hữu cơ có lời giải

Câu hỏi:

Cho các phản ứng sau:

(1) CH≡CH + 2H2 → CH3-CH3

(2) C2H5-Cl + NaOH \(\xrightarrow{{nuoc}}\) C2H5OH + NaCl

(3) C2H5-Cl + NaOH \(\xrightarrow{{ancol}}\) CH2=CH2 + NaCl + H2O

(4) H2C=O + HC≡N → HO-CH2-C≡N

Số phản ứng thuộc loại phản ứng tách là

 • A 1.
 • A 2.
 • C 3.
 • D 4.

Xem lời giải

15 câu hỏi lý thuyết về phản ứng hữu cơ có lời giải

Câu hỏi:

Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng tách?

 • A 2C2H5OH → C2H5-O-C2H5 + H2O
 • A C2H5OH + HBr → C2H5-Br + H2O
 • C CH3-CH2-OH + CuO → CH3-CH=O + Cu + H2O
 • D C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Xem lời giải

Câu hỏi:

Phản ứng sau thuộc loại phản ứng gì ?

 • A Phản ứng thế.
 • A Phản ứng cộng.
 • C Phản ứng tách.
 • D Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Xem lời giải

15 câu hỏi lý thuyết về phản ứng hữu cơ có lời giải

Câu hỏi:

Phản ứng \(CH \equiv CH + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} \to Ag - C \equiv C - Ag + 2N{H_4}N{O_3}\) thuộc loại phản ứng gì ?

 • A Phản ứng thế.
 • A Phản ứng cộng.
 • C Phản ứng tách.
 • D Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Xem lời giải

15 câu hỏi lý thuyết về phản ứng hữu cơ có lời giải

Câu hỏi:

Phản ứng \(2C{H_3}OH \to C{H_3}OC{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

 • A Phản ứng thế.
 • A Phản ứng cộng.
 • C Phản ứng tách.
 • D Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Xem lời giải

15 câu hỏi lý thuyết về phản ứng hữu cơ có lời giải

Câu hỏi:

Phản ứng \(C{H_3}COOH + CH \equiv CH \to C{H_3}COO - CH = C{H_2}\) thuộc loại phản ứng gì ?

 • A Phản ứng thế.
 • A Phản ứng cộng.
 • C Phản ứng tách.
 • D Không thuộc về cả ba loại phản ứng trên.

Xem lời giải

15 câu hỏi lý thuyết về phản ứng hữu cơ có lời giải

Xem thêm