Câu hỏi:

Cho 4 gam hỗn hợp MCO3 và M’CO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 5,1 gam muối khan. Giá trị của V là

 • A 1,12 lít.
 • A 4,48 lít.
 • C 2,24 lít.
 • D 3,36 lít.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho 3,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và BaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí CO2 (đktc) Phần trăm số mol của BaCO3 trong hỗn hợp là

 • A 40,0%.
 • A 74,7%.
 • C 25,3%.
 • D 60,0%.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng vừa đủ với 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm O2 và Cl2 (biết dY/H2 = 27,375). Sau phản ứng thu được 5,055 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là

 • A 57,1%.
 • A 42,9%.
 • C 54,2%.
 • D 45,8%.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (ngoài ra không còn sản phẩm khử nào khác). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

 • A 4,45 gam.
 • A 5,07 gam.
 • C 5,69 gam.
 • D 6,31 gam.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho một lượng kim loại R hoá trị n tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Kim loại R là

 • A Al.
 • A Mg.
 • C Zn.
 • D Fe.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho 5,1 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,136 lít khí (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

 • A 12,08.
 • A 10,07.
 • C 15,32.
 • D 15,04.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Phản ứng tự oxi hóa, tự khử (tự oxi hóa - khử) là phản ứng có sự tăng và giảm đồng thời số oxi hóa của các nguyên tử của cùng một nguyên tố. Phản ứng nào sau đây thuộc loại trên?

 • A Cl2 + 2Na → 2NaCl
 • A Cl2 + H2 → 2HCl
 • C Cl2 + H2O → HCl + HClO
 • D Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Xem lời giải

Câu hỏi:

Trong phản ứng: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O phân tử clo

 • A bị oxi hoá. 
 • A bị khử. 
 • C không bị oxi hoá, không bị khử.
 • D vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?

 • A Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • A FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
 • C 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2
 • D Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Xem lời giải

Câu hỏi:

Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử ?

 • A 4Na + O2 → 2Na2O
 • A Na2O + H2O → 2NaOH
 • C NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl
 • D Na2CO3 + HCl → 2NaCl + H2O + CO2

Xem lời giải

Xem thêm