Câu hỏi:

Tổ chức xã hội của người tối cổ có điểm gì nổi bật?

 • A

  sống thành một nhóm gia đình, có người đứng đầu.

 • A

  sống thành nhiều nhóm gia đình, có người đứng đầu.

 • C

  sống thành từng bầy, gồm vài chục người, trong hang động, mái đá.

 • D

  sống thành từng gia đình, trong hang động, mái đá, hoặc ngoài trời.

Xem lời giảiHỏi bài