Câu hỏi:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của Đảng đã phát huy truyền thống đấu tranh nào của dân tộc ?

 • A Chiến tranh du kích.
 • A Đánh nhanh thắng nhanh.
 • C Chiến tranh nhân dân.
 • D Dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Câu hỏi:

Điểm giống nhau giữa chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" với các chiến lược chiến tranh trước đó của Mĩ ở miền Nam Việt Nam

 • A Được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.
 • A Đều thực hiện âm mưu dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương-
 • C Đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.
 • D Tìm cách chia rẽ, cô lập Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Câu hỏi:

Theo thỏa thuận quy định của Hội nghị T-ati-ta (2-1945) Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?

 • A Anh.
 • A Liên Xô.
 • C Pháp.
 • D Mĩ.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Câu hỏi:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập năm 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc) là một tổ chức yêu nước theo

 • A huynh hướng vô sản.
 • A khuynh hướng dân chủ tư sản.
 • C xu hướng bạo động.
 • D xu hướng cải cách.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Câu hỏi:

Ngay sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, quân Tướng và tay sai kéo vào miền Bắc nước ta với âm mưu gì?

 • A Lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.
 • A giải giáp quân đội Nhật.
 • C đã thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • D Phối hợp với quân Anh đánh Pháp.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Câu hỏi:

Phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 được gọi là cuộc vận động dân chủ vì phong trào này

 • A chủ yếu hướng vào mục tiêu trước mắt đời những quyền tự do, dân chủ.
 • A đã hưởng ứng cuộc vận động dân chủ trên thế giới.
 • C đã thành 13 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • D chủ yếu là đấu tranh hỏa bình, hợp pháp.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Câu hỏi:

Để thực hiện chiến lược toàn cầu, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới, Mĩ dựa vào cơ sở chủ yếu vào dưới đây?

 • A Sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Mĩ với giới cầm quyền.
 • A Tiềm lực kinh tế - quân sự to lớn của nước Mĩ.
 • C Sự ủng hộ của các nước đồng minh Tây Âu và Nhật Bản.
 • D Thế độc quyền bom nguyên tử.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Câu hỏi:

Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được tiến hành bằng

 • A quân đội Sài Gòn do cố vấn Mĩ chỉ huy.
 • A lực lượng quân đội MI, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.
 • C quân đội Sài Gòn có sự phối hợp và hỏa lực và không quân Mỹ.
 • D quân đồng minh và vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Câu hỏi:

Việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta có ý nghĩa gì?

 • A Tránh được cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.
 • A Dựa vào quân Tưởng để đánh quân Pháp ở Nam Bộ.
 • C Ngăn được việc Tưởng và Pháp câu kết với nhau.
 • D Đẩy được quân Anh, Pháp ra khỏi miền Nam.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Câu hỏi:

Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản họp ở Mát-xcơ-va (7 - 1935) xác định kẻ thù nguy hiêm của nhân dân thế giới là

 • A chủ nghĩa đế quốc.
 • A chủ nghĩa dân tộc cực đoan,
 • C chế độ phân biệt chủng tộc.
 • D chủ nghĩa phát xít.

Xem lời giải

Test hộ Hà

Xem thêm