Câu hỏi:

Hiện tượng nào sau đây không phải là ứng động sinh trưởng?

 • A Lá cây bên trái của cây phát triển to hơn các lá bên phải của cây do ánh sáng chiếu không đều hai bên cây.
 • A Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc tối hoặc lúc ánh sáng yếu.
 • C Hoa tulip nở và cụp do sự biến đổi của nhiệt độ.
 • D Cây trinh nữ cụp lá khi bị va chạm.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Loài động vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

 • A Ếch
 • A Bướm
 • C Gián
 • D Ruồi ong

Xem lời giải

Câu hỏi:

Hiện tượng nào sau đây không phải là ứng động sinh trưởng?

 • A Lá cây bên trái của cây phát triển to hơn các lá bên phải của cây do ánh sáng chiếu không đều hai bên cây.
 • A Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc tối hoặc lúc ánh sáng yếu.
 • C Hoa tulip nở và cụp do sự biến đổi của nhiệt độ.
 • D Cây trinh nữ cụp lá khi bị va chạm.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Loài động vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

 • A Ếch
 • A Bướm
 • C Gián
 • D Ruồi ong

Xem lời giải

Câu hỏi:

Hiện tượng nào sau đây không phải là ứng động sinh trưởng?

 • A Lá cây bên trái của cây phát triển to hơn các lá bên phải của cây do ánh sáng chiếu không đều hai bên cây.
 • A Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc tối hoặc lúc ánh sáng yếu.
 • C Hoa tulip nở và cụp do sự biến đổi của nhiệt độ.
 • D Cây trinh nữ cụp lá khi bị va chạm.

Xem lời giải

Đề số 12– Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 11

Câu hỏi:

Loài động vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

 • A Ếch
 • A Bướm
 • C Gián
 • D Ruồi ong

Xem lời giải

Đề số 12– Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 11

Câu hỏi:

Hiện tượng nào sau đây không phải là ứng động sinh trưởng?

 • A Lá cây bên trái của cây phát triển to hơn các lá bên phải của cây do ánh sáng chiếu không đều hai bên cây.
 • A Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc tối hoặc lúc ánh sáng yếu.
 • C Hoa tulip nở và cụp do sự biến đổi của nhiệt độ.
 • D Cây trinh nữ cụp lá khi bị va chạm.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Loài động vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

 • A Ếch
 • A Bướm
 • C Gián
 • D Ruồi ong

Xem lời giải

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

East meets West aims to provide healthcare, education, clean water and good ____.

 • A

  jobs

 • A

  school 

 • C

  park 

 • D

  hygiene

Xem lời giải