Câu hỏi:

Chọn nhận định đúng.

 • A Hiện tượng quang dẫn được giải thích bằng hiện tượng quang điện trong.
 • A Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện trong thường lớn hơn hiện tượng quang điện ngoài.
 • C Quang trở là dụng cụ cản trở sự truyền của ánh sáng.
 • D Pin quang điện là dụng cụ biến điện năng thành quang năng.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi:

Nhóm tia nào sau đây có cùng bản chất sóng điện từ.

 • A tia tử ngoại, tia Rơnghen, tia katot.
 • A tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia katot.
 • C tia tử ngoại, tia beta, tia gamma.
 • D tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia gamma.

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi:

Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát A = 4,5eV. Khi chiếu vào 4 bức xạ điện từ có \({\lambda _1} = 0,25\mu m,{\lambda _2} = 0,4\mu m,{\lambda _3} = 0,15\mu m,{\lambda _4} = 0,28\mu m\) thì bức xạ nào không gây ra hiện tượng quang điện.

 • A \({\lambda _2},{\lambda _4}\)
 • A cả 4 bức xạ trên
 • C \({\lambda _1},{\lambda _4}\)
 • D \({\lambda _3},{\lambda _1}\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi:

Trong các hạt nhân nguyên tử: \(_2^4He;_{26}^{56}Fe;_{92}^{230}U\) và \(_{90}^{230}Th\), hạt nhân bền vững nhất là:

 • A \(_2^4He\)
 • A \(_{26}^{56}Fe\)  
 • C \(_{90}^{230}Th\)  
 • D \(_{92}^{230}U\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A Bức xạ tử ngoại có chu kì lớn hơn chu kì của bức xạ hồng ngoại
 • A Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng
 • C Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đó
 • D Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi:

Công thoát electron ra khỏi 1 kim loại A = 1,88eV. Biết hằng số Plăng \(h = 6,{625.10^{ - 34}}J.s\), vận tốc ánh sáng trong chân không \(c = {3.10^8}m/s\). Giới hạn quang điện của kim loại đó là:

 • A \(0,44\mu m\)
 • A \(0,3\mu m\)  
 • C \(0,6\mu m\)  
 • D \(0,66\mu m\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất \(\Delta t\) thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là:

 • A \(3\Delta t\)  
 • A \(12\Delta t\)  
 • C \(6\Delta t\)   
 • D \(4\Delta t\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi:

Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng \(0,452\mu m\) và \(0,243\mu m\) vào catốt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catốt có giới hạn quang điện là \(0,5\mu m\). Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bằng

 • A \(9,{24.10^3}m/s\)
 • A \(2,{29.10^4}m/s\)
 • C \(1,{34.10^6}m/s\)
 • D \(9,{61.10^5}m/s\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi:

\(_6^{12}C\) có khối lượng hạt nhân là 11,9967u. Độ hụt khối của nó \(\left( {{m_p} = 1,007276u,{m_n} = 1,008665u} \right)\).

 • A \(82,54MeV/{c^2}\)
 • A \(73,35MeV/{c^2}\)
 • C \(91,63MeV/{c^2}\)
 • D \(92,2MeV/{c^2}\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Câu hỏi:

Hạt nhân \(_4^{10}Be\) có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn \({m_n} = 1,0087u\), khối lượng của proton \({m_p} = 1,0073u,1u = 931Mev/{c^2}\). Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \(_4^{10}Be\) là

 • A \(0,6321Mev\)
 • A \(632,1531Mev\)
 • C \(63,2152Mev\)
 • D \(6,3215Mev\)

Xem lời giải

Giải đề thi học kì 2 lý lớp 12 năm 2020 - 2021 trường THPT Phan Ngọc Hiển

Xem thêm