Câu hỏi:

Một cửa hàng có bán một số loại phân đạm có công thức hóa học sau: ure: CO(NH2)2; amoni sunfat: (NH4)2SO4; amoni nitrat: NH4NO3; canxi nitrat: Ca(NO3)2. Bác nông dân không biết phải mua loại phân đạm nào có hàm lượng nguyên tố N cao nhất để bón cho ruộng. Em hãy giúp bác nông dân lựa chọn.

 • A CO(NH2)2
 • A (NH4)2SO4  
 • C NH4NO3
 • D Ca(NO3)2

Xem lời giải

Câu hỏi:

Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe3O4

 • A 72,4%.
 • A 68,8%.
 • C 76%.
 • D 62,5%.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Thành phần phần trăm khối lượng của nguyên tố Na có trong Na2SO4

 • A 25%.   
 • A 32,39%.
 • C 31,66%.
 • D 38%.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là:

 • A 1.
 • A 2.
 • C 3.
 • D 4.

Xem lời giải

20 bài tập về công thức hóa học có lời giải (phần 3)

Câu hỏi:

Hợp chất của kim loại M với nhóm PO4  có công thức là M3(PO4)2. PTK = 262. M có tên gọi và kí hiệu hóa học là:

 • A Natri; Na. 
 • A Canxi; Ca.
 • C Sắt; Fe. 
 • D Magie; Mg.

Xem lời giải

20 bài tập về công thức hóa học có lời giải (phần 3)

Câu hỏi:

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. Nguyên tử khối và kí hiệu hóa học của X là:

 • A 31 đvC; P. 
 • A 24 đvC; Mg.
 • C 23 đvC; Na. 
 • D 14 đvC, N.

Xem lời giải

20 bài tập về công thức hóa học có lời giải (phần 3)

Câu hỏi:

Hợp chất của nguyên tố X hóa trị II với oxi, có phân tử khối nặng gấp 1,75 lần khí oxi. Xác định công thức hóa học của hợp chất đó

 • A MgO
 • A CuO
 • C CaO
 • D FeO

Xem lời giải

20 bài tập về công thức hóa học có lời giải (phần 3)

Câu hỏi:

Hợp chất A phân tử gồm 1 nguyên tử X và 2 nguyên tử O, phân tử A nặng gấp 22 lần khí \({H_2}\). Công thức hóa học của A là

 • A SO2.
 • A CO2.  
 • C SiO2.
 • D SnO2.  

Xem lời giải

20 bài tập về công thức hóa học có lời giải (phần 3)

Câu hỏi:

Phân tử hợp chất A gồm 1 nguyên tử X và 3 nguyên tử H. A nặng gấp 8,5 lần khí \({H_2}\). Xác định công thức hóa học của A.

 • A CH3.
 • A PH3.
 • C NH3.
 • D SiH3

Xem lời giải

20 bài tập về công thức hóa học có lời giải (phần 3)

Câu hỏi:

Hợp chất A trong phân tử gồm có 1X, 1S, 4O liên kết với nhau (X là nguyên tố chưa biết), biết nguyên tử X có khối lượng bằng 5/4 lần phân tử khí oxi. Tìm CTHH của A

 • A CuSO4.
 • A FeSO4.
 • C MgSO4.
 • D CaSO4.

Xem lời giải

20 bài tập về công thức hóa học có lời giải (phần 3)

Xem thêm