Câu hỏi:

Cho các hình thức sinh sản sau:

(1)Phân đôi

(2)Nảy chồi

(3)Phân mảnh

(4)Bào tử

(5)Trinh sinh

Đâu là các hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

 • A 1,2,3,4
 • A 2,3,4,5
 • C 1,2,3,5
 • D 1,2,4,5

Xem lời giải

Câu hỏi:

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

 • A CO2 và ATP.       
 • A Năng lượng ánh sáng.      
 • C Nước và O2.              
 • D ATP và NADPH.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho các hình thức sinh sản sau:

(1)Phân đôi

(2)Nảy chồi

(3)Phân mảnh

(4)Bào tử

(5)Trinh sinh

Đâu là các hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

 • A 1,2,3,4
 • A 2,3,4,5
 • C 1,2,3,5
 • D 1,2,4,5

Xem lời giải

Câu hỏi:

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

 • A CO2 và ATP.       
 • A Năng lượng ánh sáng.      
 • C Nước và O2.              
 • D ATP và NADPH.

Xem lời giải

Câu hỏi:

Cho các hình thức sinh sản sau:

(1)Phân đôi

(2)Nảy chồi

(3)Phân mảnh

(4)Bào tử

(5)Trinh sinh

Đâu là các hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

 • A 1,2,3,4
 • A 2,3,4,5
 • C 1,2,3,5
 • D 1,2,4,5

Xem lời giải

Đề số 12– Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 11

Câu hỏi:

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

 • A CO2 và ATP.       
 • A Năng lượng ánh sáng.      
 • C Nước và O2.              
 • D ATP và NADPH.

Xem lời giải

Đề số 12– Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 11

Câu hỏi:

Cho các hình thức sinh sản sau:

(1)Phân đôi

(2)Nảy chồi

(3)Phân mảnh

(4)Bào tử

(5)Trinh sinh

Đâu là các hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

 • A 1,2,3,4
 • A 2,3,4,5
 • C 1,2,3,5
 • D 1,2,4,5

Xem lời giải

Câu hỏi:

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

 • A CO2 và ATP.       
 • A Năng lượng ánh sáng.      
 • C Nước và O2.              
 • D ATP và NADPH.

Xem lời giải