Câu hỏi

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng tối đa với 3 mol NaOH trong dung dịch, thu được ba chất hữu cơ Y, Z, T (MY < MT < MZ). Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được sản phẩm chỉ gồm CO2, Na2CO3. Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A Đun nóng Z với hỗn hợp rắn NaOH và CaO, thu được ankan.
  • B Nhiệt độ sôi của Y cao hơn nhiệt độ sôi của Z và T.
  • C Đun nóng Y với dung dịch H2SO4 đặc 170oC, thu được anken.
  • D Từ Y có thể điều chế trực tiếp axit axetic bằng một phản ứng hóa học.

Phương pháp giải:

X có 4O và phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3

⟹ X là este 2 chức trong đó có 1 nhóm COO gắn trực tiếp với vòng benzen

⟹ Sản phẩm gồm có 1 muối cacboxylat 2 chức, 1 muối của phenol, ancol

Đốt Z chỉ thu được CO2, Na2CO3 mà không thu được H2O nên Z là (COONa)2

CTCT của X là CH3OOC-COOC6H5

Viết PTHH giữa X và NaOH. Dựa vào MY < MT < MZ suy ra các chất Y và T

Xét các nhận định và xác định tính đúng/sai của chúng

Lời giải chi tiết:

X có 4O và phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3

⟹ X là este 2 chức trong đó có 1 nhóm COO gắn trực tiếp với vòng benzen

⟹ Sản phẩm gồm có 1 muối cacboxylat 2 chức, 1 muối của phenol, ancol

Đốt Z chỉ thu được CO2, Na2CO3 mà không thu được H2O nên Z là (COONa)2

CTCT của X là CH3OOC-COOC6H5

CH3OOC-COOC6H5 + 3NaOH → (COONa)2 (Z) + C6H5ONa (T) + CH3OH (Y) + H2O

- A sai vì (COONa)2 thực hiện phản ứng vôi tôi xút sẽ thu được H2, không thu được ankan

\({\left( {COONa} \right)_2} + 2NaOH\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}2N{a_2}C{O_3} + {H_2}\)

- B sai, nhiệt độ sôi của CH3OH (Y) thấp hơn nhiều so với (COONa)2 (Z) và C6H5ONa (T)

- C sai, vì CH3OH (Y) không có phản ứng tách nước tạo anken

- D đúng, vì \(C{H_3}OH + CO\xrightarrow{{{t^o},xt}}C{H_3}COOH\)

Đáp án D


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài