Câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn m1 gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m1 gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác, m2 gam X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Giá trị của m2

  • A 34,24.
  • B 8,56.
  • C 25,68.
  • D 17,12

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức về độ bất bão hòa: \({n_X} = \frac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{{k - 1}}\)

Lời giải chi tiết:

Giả sử m1 gam X có nX = x mol

- Khi m1 gam X + KOH:

X + 3KOH → Muối + C3H5(OH)3

x →   3x                               x

BTKL → mX = mmuối + mC3H5(OH)3 - mKOH = 9,32 + 92x - 56.3x = 9,32 - 76x (g)

- Khi m1 gam X + O2:

Đặt nCO2 = y mol

+ Bảo toàn O: 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⇔ 6x + 2.0,77 = 2y + 0,5 (1)

+ BTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O ⇔ (9,32 - 76x) + 32.0,77 = 44y + 18.0,5 (2)

Giải (1) (2) được x = 0,01 và y = 0,55

Ta có m1 = 9,32 - 76x = 8,56 gam

Khi đốt cháy chất béo có độ bất bão hòa k thì:

.\({n_X} = \frac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{{k - 1}} \Leftrightarrow 0,01 = \frac{{0,55 - 0,5}}{{k - 1}} \Leftrightarrow k = 6\).

Vì 3π nằm trong 3 nhóm COO nên còn lại 3π ở gốc hiđrocacbon

- Khi m1 gam X + Br2:

X    +   3Br2 → Sản phẩm

0,01 → 0,03

Tỷ lệ:

8,56 gam X tác dụng với 0,03 mol Br2

m2 gam …………………0,12 mol

⟹ m2 = 34,24 gam

Đáp án A


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài