Ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bình chọn:
4.3 trên 148 phiếu
Bài 1 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 77 SGK Hình học 11. Cho hai hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng ằm trong một mặt phẳng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 77 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P theo thứ tự à trung điểm của các đoạn thẳngSA, BC, CD.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 77 SGK Hình học 11. Cho hình chóp đỉnh S có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB, SC

Xem chi tiết
Bài 4 trang 78 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 4 trang 78 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 78 SGK Hình học 11. Cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía đối với mặt phẳng (ABCD)...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 78 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 78 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 78 SGK Hình học 11. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 78 sách giáo khoa hình học 11 Bài 2 trang 78 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 2 trang 78 SGK Hình học 11. Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó

Xem chi tiết
Bài 3 trang 78 sách giáo khoa hình học 11 Bài 3 trang 78 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 3 trang 78 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J và K lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD (h.2.75).. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là

Xem chi tiết
Bài 4 trang 79 sách giáo khoa hình học 11 Bài 4 trang 79 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 4 trang 79 SGK Hình học 11. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 79 sách giáo khoa hình học 11 Bài 5 trang 79 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 5 trang 79 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC (h.2.76), E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 79 sách giáo khoa hình học 11 Bài 6 trang 79 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 6 trang 79 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' , Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A'B'C' (h.2.77).

Xem chi tiết
Bài 7 trang 79 sách giáo khoa hình học 11 Bài 7 trang 79 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 7 trang 79 SGK Hình học 11. Cho tứ diện SABC cạnh bằng a. Gọi I là trung điểm của đoạn AB, M là điểm di động trên đoạn AI.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 80 sách giáo khoa hình học 11 Bài 8 trang 80 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 8 trang 80 SGK Hình học 11. Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = x là:

Xem chi tiết
Bài 9 trang 80 sách giáo khoa hình học 11 Bài 9 trang 80 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 9 trang 80 SGK Hình học 11. Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz là các nửa đường thẳng song song với nhau lần lượt đi qua B, C, D và nằm về một phía của mặt phẳng (ABCD)...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 80 sách giáo khoa hình học 11 Bài 10 trang 80 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 10 trang 80 SGK Hình học 11. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem chi tiết
Bài 11 trang 80 sách giáo khoa hình học 11 Bài 11 trang 80 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 11 trang 80 SGK Hình học 11. Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M là điểm di động trên đoạn AB.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 80 sách giáo khoa hình học 11 Bài 12 trang 80 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 12 trang 80 SGK Hình học 11. Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q lần lượt là giao của mặt phẳng (alpha ) với các đường thẳng CD, DS, SA.

Xem chi tiết