Ôn tập chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bình chọn:
4.2 trên 151 phiếu
Câu hỏi 1 trang 77 SGK Hình học 11 Câu hỏi 1 trang 77 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 1 trang 77 sách giáo khoa Hình học 11. Hãy nêu các cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng.

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 77 SGK Hình học 11 Câu hỏi 2 trang 77 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 2 trang 77 sách giáo khoa Hình học 11. Thế nào là đường thẳng song song với đường thẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng, mặt phẳng song song với mặt phẳng.

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 77 SGK Hình học 11 Câu hỏi 3 trang 77 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 77 sách giáo khoa Hình học 11. Nêu phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng.

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 77 SGK Hình học 11 Câu hỏi 4 trang 77 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 4 trang 77 sách giáo khoa Hình học 11. Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy.

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 77 SGK Hình học 11 Câu hỏi 5 trang 77 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 5 trang 77 sách giáo khoa Hình học 11. Nêu phương pháp chứng minh. Đường thẳng song song với đường thẳng...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 77 SGK Hình học 11 Câu hỏi 6 trang 77 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 6 trang 77 sách giáo khoa Hình học 11. Phát biểu định lí Ta – lét trong không gian.

Xem chi tiết

Câu hỏi 7 trang 77 SGK Hình học 11 Câu hỏi 7 trang 77 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 7 trang 77 sách giáo khoa Hình học 11. Nêu cách xác định thiết diện được tạo bởi một mặt phẳng với một hình chóp, hình hộp, hình lăng trụ.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 77 SGK Hình học 11. Cho hai hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong một mặt phẳng.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 2 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 2 trang 77 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng SA, BC, CD.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 3 trang 77 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 3 trang 77 SGK Hình học 11. Cho hình chóp đỉnh S có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB, SC

Xem chi tiết

Bài 4 trang 78 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 4 trang 78 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 4 trang 78 SGK Hình học 11. Cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn nửa đường thẳng Ax, By, Cz, Dt ở cùng phía đối với mặt phẳng (ABCD)...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 78 sách giáo khoa hình học lớp 11 Bài 1 trang 78 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 78 SGK Hình học 11. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 78 sách giáo khoa hình học 11 Bài 2 trang 78 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 2 trang 78 SGK Hình học 11. Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó

Xem chi tiết

Bài 3 trang 78 sách giáo khoa hình học 11 Bài 3 trang 78 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 3 trang 78 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J và K lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD (h.2.75).. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là

Xem chi tiết

Bài 4 trang 79 sách giáo khoa hình học 11 Bài 4 trang 79 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 4 trang 79 SGK Hình học 11. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 79 sách giáo khoa hình học 11 Bài 5 trang 79 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 5 trang 79 SGK Hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC (h.2.76), E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 79 sách giáo khoa hình học 11 Bài 6 trang 79 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 6 trang 79 SGK Hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' , Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A'B'C' (h.2.77).

Xem chi tiết

Bài 7 trang 79 sách giáo khoa hình học 11 Bài 7 trang 79 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 7 trang 79 SGK Hình học 11. Cho tứ diện SABC cạnh bằng a. Gọi I là trung điểm của đoạn AB, M là điểm di động trên đoạn AI.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 80 sách giáo khoa hình học 11 Bài 8 trang 80 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 8 trang 80 SGK Hình học 11. Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = x là:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 80 sách giáo khoa hình học 11 Bài 9 trang 80 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài 9 trang 80 SGK Hình học 11. Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz là các nửa đường thẳng song song với nhau lần lượt đi qua B, C, D và nằm về một phía của mặt phẳng (ABCD)...

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài