Bình chọn:
4 trên 443 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 125 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 125 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 125 Toán 6 Tập 1 . Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau thì làm thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 60 trang 125 SGK Toán 6 tập 1 Bài 60 trang 125 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 125 SGK Toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao cho OA=2 cm, OB = 4cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?

Xem chi tiết
Bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1 Bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điẻm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm.

Xem chi tiết
Bài 62 trang 126 SGK Toán 6 tập 1 Bài 62 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm.

Xem chi tiết
Bài 63 trang 126 SGK Toán 6 tập 1 Bài 63 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu sau:

Xem chi tiết
Bài 64 trang 126 SGK Toán 6 tập 1 Bài 64 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Xem chi tiết
Bài 65 trang 126 SGK Toán 6 tập 1 Bài 65 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 127 SGK Toán 6 tập 1 Bài 1 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Đoạn thẳng AB là gì?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Bài 2 trang 127 sgk toán 6 tập 1 Bài 2 trang 127 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Bài 3 trang 127 SGK Toán 6 tập 1 Bài 3 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. a) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Bài 4 trang 127 SGK Toán 6 tập 1 Bài 4 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Bài 5 trang 127 SGK Toán 6 tập 1 Bài 5 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chi đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng