Trả lời Thực hành 2 trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm số tự nhiên x thoả mãn:

a) (13x – 122): 5 = 5;

b) 3x[82 - 2.(25 - 1)] = 2022.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Tìm theo thứ tự ưu tiên: Phần trong ngoặc có chứa x=> Phần tích thương có chứa x để đưa bài toán về dạng cơ bản đã học ở tiểu học

Lời giải chi tiết

a)

 \(\begin{array}{l}\left( {13x{\rm{ }}-{\rm{ }}{{12}^2}} \right):{\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}5\\13x{\rm{ }}-{\rm{ }}{12^2} = 5.5\\13x{\rm{ }}-{\rm{ }}144 = 25\\13x = 25 + 144\\13x = 169\\x = 13\end{array}\)

Vậy x = 13

b)

\(\begin{array}{l}3x\left[ {{8^2} - 2.\left( {{2^5} - {\rm{ }}1} \right)} \right]{\rm{ }} = {\rm{ }}2022\\3x\left[ {64 - 2.\left( {32 - {\rm{ }}1} \right)} \right]{\rm{ }} = {\rm{ }}2022\\3x\left[ {64 - 2.31} \right]{\rm{ }} = {\rm{ }}2022\\3x\left[ {64 - 62} \right]{\rm{ }} = {\rm{ }}2022\\3x.2 = 2022\\6x = 2022\\x = 337\end{array}\)

Vậy x = 337.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 23 phiếu