Trả lời Thực hành 1 trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính:

a) \(72.19 - 36^2:18\);

b) 750 : {130 - [(5. 14 - 65)3 + 3}}.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu thức có các dấu ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông[], ngoặc nhọn {}, ta thực hiện

phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong dấu ngoặc vuông,

cuối cùng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn.

Lời giải chi tiết

a)\(72.19 - 36^2:18= 72.19- 36.36:18\)

\(=72.19 - 72=72.(19 - 1)\)

\(=72.18=1296\)

b)

\(\begin{array}{l}750{\rm{ }}:{\rm{ }}\left\{ {130{\rm{ }} - {\rm{ }}[{{\left( {5.{\rm{ }}14{\rm{ }} - {\rm{ }}65} \right)}^3} + {\rm{ }}3} \right\}\\ = 750{\rm{ }}:{\rm{ }}\left\{ {130{\rm{ }} - {\rm{ }}\left[ {{{\left( {{\rm{70 }} - {\rm{ }}65} \right)}^3} + {\rm{ }}3} \right]} \right\}\\ = 750{\rm{ }}:{\rm{ }}\left\{ {130{\rm{ }} - {\rm{ }}\left[ {{5^3} + {\rm{ }}3} \right]} \right\}\\ = 750{\rm{ }}:{\rm{ }}\left\{ {130{\rm{ }} - {\rm{ }}\left[ {125 + {\rm{ }}3} \right]} \right\}\\ = 750{\rm{ }}:{\rm{ }}\left\{ {130{\rm{ }} - {\rm{ 128}}} \right\}\\ = 750:2 = 375.\end{array}\)


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu