Trả lời Hoạt động khởi động trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện phép tính 6-(6:3+1).2 như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thứ tự thực hiện phép tính: trong ngoặc --- > phép nhân, chia ---> cộng , trừ

Lời giải chi tiết

- Thực hiện phép tính trong ngoặc trước:

      + Thực hiện phép chia 6:3=2

      + Thực hiện phép cộng: 2+1=3

- Thực hiện phép nhân: 3.2=6

- Thực hiện phép trừ: 6-6=0


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu