Trả lời Luyện tập 2 trang 20 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính:

a)\(\dfrac{6}{{13}}.\dfrac{8}{7}.\dfrac{{ - 26}}{3}.\dfrac{{ - 7}}{8}\)

b) \(\dfrac{6}{5}.\dfrac{3}{{13}} - \dfrac{6}{5}.\dfrac{{16}}{{13}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Nhóm \(\dfrac{8}{7}\) và \(\dfrac{{ - 7}}{8}\); nhóm \(\dfrac{6}{{13}}\) và \(\dfrac{{ - 26}}{3}\).

b) Đặt \(\dfrac{6}{5}\) ra ngoài ngoặc và lấy \(\dfrac{3}{{13}}\) trừ \(\dfrac{{16}}{{13}}\).

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{6}{{13}}.\dfrac{8}{{17}}.\dfrac{{ - 26}}{3}.\dfrac{{ - 7}}{8}\)

\(\begin{array}{l} = \left( {\dfrac{6}{{13}}.\dfrac{{ - 26}}{3}} \right).\left( {\dfrac{8}{7}.\dfrac{{ - 7}}{8}} \right)\\ = \dfrac{{6.\left( { - 26} \right)}}{{13.3}}.\dfrac{{8.\left( { - 7} \right)}}{{7.8}}\\ = \dfrac{{ - 153:39}}{{39:39}}.\left( { - 1} \right)\\ =  - 4.\left( { - 1} \right) = 4\end{array}\)

\(\dfrac{6}{5}.\dfrac{3}{{13}} - \dfrac{6}{5}.\dfrac{{16}}{{13}}\)

\(\begin{array}{l} = \dfrac{6}{5}.\left( {\dfrac{3}{{13}} - \dfrac{{16}}{{13}}} \right)\\ = \dfrac{6}{5}.\dfrac{{3 - 16}}{{13}}\\ = \dfrac{6}{5}.\left( { - 1} \right)\\ = \dfrac{{ - 6}}{5}\end{array}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu