Trả lời Hoạt động 3 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy nhắc lại quy tắc chia hai phân số có từ và mẫu đều dương, rồi tính \(\dfrac{3}{4}:\dfrac{2}{5}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia hai phân số có tử mẫu đều dương: Lấy số bị chia nhân với số nghịch đảo của số chia.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{3}{4}:\dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{4}.\dfrac{5}{2} = \dfrac{{3.5}}{{4.2}} = \dfrac{{15}}{8}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu