Trả lời Luyện tập 3 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính:

a)  \(\dfrac{{ - 8}}{9}:\dfrac{4}{3}\)

b) \(\left( { - 2} \right):\dfrac{2}{5}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

Lời giải chi tiết

a)  \(\dfrac{{ - 8}}{9}:\dfrac{4}{3}\)

\( = \dfrac{{ - 8}}{9}.\dfrac{3}{4} = \dfrac{{ - 8.3}}{{9.4}} = \dfrac{{ - 2}}{3}\)

b) \(\left( { - 2} \right):\dfrac{2}{5}\)\( = \left( { - 2} \right).\dfrac{5}{2} = \dfrac{{ - 2.5}}{2} =  - 5\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu