Trả lời Hoạt động 2 trang 20 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính các tích sau: \(\dfrac{5}{4}.\dfrac{4}{5}\); \(\dfrac{{ - 5}}{7}.\dfrac{7}{{ - 5}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy các tử nhân với nhau và các mẫu nhân với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{5}{4}.\dfrac{4}{5} = \dfrac{{5.4}}{{4.5}} = \dfrac{{20}}{{20}} = 1\);

\(\dfrac{{ - 5}}{7}.\dfrac{7}{{ - 5}} = \dfrac{{ - 5.7}}{{7.\left( { - 5} \right)}} = \dfrac{{ - 35}}{{ - 35}} = 1\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu