Trả lời Hoạt động 6 trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tròn nói mỗi bạn được 1 cái bánh và \(\dfrac{1}{2}\) cái bánh. Em có đồng ý với Tròn không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm cách chia để kiểm tra ý kiến của Tròn.

Lời giải chi tiết

Chia đều 3 cái bánh cho 2 bạn ta chia như sau: 2 cái bánh đầu ta phân cho mỗi bạn 1 cái.

Còn thừa 1 cái bánh ta chia đôi, mỗi bạn thêm \(\dfrac{1}{2}\) cái bánh. Vậy bạn Tròn đúng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu