Trả lời Hoạt động 4 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Để giải quyết bài toán mở đầu, ta cần so sánh \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{5}{6}\). Em hãy thực hiện các yêu

cầu sau:

• Viết hai phân số trên về hai phân số có cùng một mẫu dương bằng cách quy đồng mẫu số.

• So sánh hai phân số cùng mẫu vừa nhận được. Từ đó kết luận về phần bánh còn

lại của hai bạn Vuông và Tròn

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Quy đồng mẫu các phân số:  \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{5}{6}\).

+ So sánh 2 phân số cùng mẫu.

Lời giải chi tiết

+ Quy đồng mẫu các phân số:  \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{5}{6}\):

\(\begin{array}{l}BCNN\left( {6,4} \right) = 12\\12:4 = 3\\\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3.3}}{{4.3}} = \dfrac{9}{{12}}\\12:6 = 2\\\dfrac{5}{6} = \dfrac{{5.2}}{{6.2}} = \dfrac{{10}}{{12}}\end{array}\)

So sánh 2 phân số cùng mẫu

\(\dfrac{9}{{12}} < \dfrac{{10}}{{12}}\) nên \(\dfrac{3}{4} < \dfrac{5}{6}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu