Trả lời Hoạt động 5 trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết phân số biểu thị phần bánh mỗi bạn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số bánh là tử số.

+ Số bạn là mẫu số.

Lời giải chi tiết

Có 3 cái bánh nên tử số là 3. Chia đều cho 2 bạn nên mẫu số là 2. Vậy phân số biểu thị phần bánh mỗi bạn là: \(\dfrac{3}{2}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu